Caparol Amphisil

Wzmocniona siloksanami, matowa farba fasadowa o wyglądzie powłoki silikatowej.

About Caparol Amphisil

Zastosowanie

Farba fasadowa, szczególnie polecana do malowania tynków mineralnych. Powłoki wykonane farbą Amphisil są niezwykle ekonomiczne ponieważ ze wzgledu na możliwość rozcieńczenia środkiem gruntującym CapaSol LF na nośnych, mocnych podłożach w większości przypadków można zrezygnować z gruntowania.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
 • Odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Niskie naprężenia wewnętrzne
 • Łatwa w obróbce
 • Dzięki specjalnej kombinacji spoiwa i pigmentów łączy w sobie pozytywne właściwości farb dyspersyjnych i silikatowych.
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55945 + siloksany.

Wielkość opakowań

 • Opakowanie standardowe:
  12,5 l
 • ColorExpress:
  2,5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Można barwić przy użyciu barwników CaparolColor lub AVA-Amphicolor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Amphisil nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress. Przed użyciem farby należy sprawdzić dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach stosować farbę z jednej partii produkcyjnej. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd., nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość barwy według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa: C
Grupa: 1

Stopień połysku

Mat, G3

Składowanie

W miejscu chłodnym nie narażonym na przemarzanie.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 1062:

Granulacja

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,6 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (średnia), W2

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

(wartość-sd): < 0,14 m (wysoka), V1
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne farby.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowań:
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

W przypadku występowania nalotu z grzybów i pleśni, należy powierzchnię zmyć na mokro myjką ciśnieniową. Następnie zmyć stosyjąć środek Capatox i pozostawic do wyschnięcia.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy PII, PIII (min. wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 wyn. 1,5 N/mm2): Z reguły po 2 tygodniach wysychania w temperaturze 20°C i wilgotności 65%, tynki nadają się do malowania. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas ten ulega wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal. Stare tynki: miejsca szpachlowane muszą być dobrze związane i suche. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem Dupa-grund. Lekkie tynki mineralne z grupy PII malować farbą Sylitol-NQG lub ThermoSan.

Beton: Zabrudzone powierzchnie betonowe lub z warstwą martwicy oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne lub gładkie gruntować środkiem CapaGrund Universal. Podłoża porowate, lekko piaszczące lub chłonne gruntować środkiem CapaSol LF. Podłoża pylące gruntować środkiem Dupa-grund.

Płyty włókno-cementowe: Ze względu na silną alkaliczność elementów celem uniknięcia powstawania wykwitów wapiennych gruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mury licowe z cegły: Do bezpośredniego malowania odpowiednie są materiały mrozoodporne jak cegła licowa lub klinkier. Mur winien być wyspoinowany bez widocznych rys, suchy i bez wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku pokazania się na warstwie podkładowej brunatnych przebarwień do malowania należy użyć bezwodnych farb fasadowych Duparol-W.

Nośne, matowe powłoki z farb dyspersyjnych: Zanieczyszczone lub kredujące stare powłoki zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować farbą Amphisil, rozcieńczoną maks. 10% środka CapaSol LF. Przy innym sposobie oczyszczania (zmywanie, szczotkowanie, spryskiwanie) gruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych: Stare tynki oczyścić metodą odpowiednią do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Gruntować środkiem CapaGrund Universal. Nowe tynki malować bez przygotowania.

Stare, nośne powłoki farb i tynków silikatowych: Malować farbami Sylitol NQG lub ThermoSan.

Nienośne powłoki mineralne: Usunąć całkowicie do podłoża przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, zmycie wodą pod ciśnieniem lub w inny odpowiedni sposób. Po zmywaniu podłoże dobrze wysuszyć. Gruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:  Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. mechanicznie lub przez wyługowanie, a następnie zmycie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Słabo chłonne, względnie gładkie powierzchnie gruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie piaszczące, pylące i mocno chłonne gruntować środkiem Dupa-grund.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi lub sadzą: Powlekać bezwodną farbą fasadową Duparol-W.

Spękane powierzchnie tynku lub betonu: Powlekać materiałami systemu Cap-elast.

Nie malowany mur licowy z cegły wapienno-piaskowej: Malować farbami Sylitol-NQG lub ThermoSan.

Powierzchnie z wykwitami solnymi: Wykwity solne usuwać na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-grund. Przy powlekaniu powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów.

Ubytki: Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca lub pośrednia: w zależności od właściwości podłoża Amphisil rozcieńczona maks. 10% wody lub 10 % środka CapaSol LF.

Warstwa wierzchnia: Farba Amphisil rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Ok. 160–200 ml/m2 w jednym cyklu roboczym na gładkim podłożu. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania: +5°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Amphisil jest wyposażona w specjalne środki chroniące powłoki. W przypadku podłoży zaatakowanych grzybami i algami należy oczyścić - zdezynfekować środkiem Capatox. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw efekt pisania). Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi znikają.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.