Caparol AmphiSilan-plus

Silikonowa, hydrofobowa, matowa farba elewacyjna.

About Caparol AmphiSilan-plus

Zastosowanie

Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych farba jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń.

AmphiSilan Plus łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują AmphiSilan Plus również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.

Właściwości

 • Niskie naprężenia wewnętrzne
 • Nie wykazująca właściwości termoplastycznych
 • Nie tworzy błony
 • Mikroporowata
 • Tworzy aktywną kapilarną strefę suchą
 • Przepuszczalna dla CO2,
 • Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza
 • Zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty
 • Wysoce kryjąca
 • Dłużej utrzymuje elewacje w czystości
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych.

Wielkość opakowań

 • Standardowe:
  2,5 l; 5 l; 10 l

Barwa

Baza 1: biała
Baza 3: transparentna

Amphisilan-plus można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej.

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Granulacja

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm³

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

(wartość - sd): < 0,14 m (wysoka), V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Produkty uzupełniające

OptiSilan TiefGrund 
Dupa-Putzfestiger
CapaGrund Universal

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikatowych, silikonowych, wapiennych (PIc) cementowo-wapiennych (PII) / wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę AmphiSilan Plus na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PIc, PII, PIII (wg DIN 18 500) oraz silikatowe /wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W wypadku barwnych wymalowań poprzez zastosowanie jako warstwy podkładowej środka gruntującego CapaGrund Universal minimalizowane jest ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych oraz możliwe jest wykonanie kolejnej powłoki po 7 dniach.

Stare tynki:
Miejsca naprawiane musza być związane i suche. Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkami OptiSilan TiefGrund. Mocno piaszczące, pylące, zagruntować środkiem Dupa – Putzfestiger.

Nowe tynki krzemianowe: 
Malować produktami z grupy Sylitol.

Stare powłoki krzemianowe:
Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem Dupa-Putz­festiger.

Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału CapaGrund Universal lub Dupa-Putzfestiger.
Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych bądź silikonowych malować bez obróbki wstępnej.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjne krzemianowe lub żywiczne silikonowe:
Stare powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem.
Sprawdzić podłoże według wytycznych BFS-karta Nr.20


Stara powłoka o następujących właściwościach:
Słabo chłonna, twarda, sucha, nośna: patrz układ warstw.

Umiarkowanie chłonna: CapaGrund Universal rozcieńczony do maks. 3% wody.

Bardzo chłonna: OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger.

Stara powłoka na systemie ETICS: silnie chłonne, mocno przylegające, drobne pękniecia włosowate: Dupa-Putzfestiger.

Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”): gruntowanie Dupa-Putzfestiger.

Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie:
Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

Nienośne powłoki z farb lub tynków:
Całkowicie usunąć za pomocą odpowiedniej metody, np. przez szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie, a następnie czyszczenie strumieniami wody pod ciśnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi odpowiednimi środkami. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnia musi dobrze wyschnąć przed dalszą obróbką. W przypadku podłoży pylących, piaszczących, chłonnych, gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.
Pośrednia powłoka z PutzGrund 610.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-Putz­festiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem OptiSilan TiefGrund. Warstwę podkładową wykonać farbą Minera Universal.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Stosować specjalną farbę ThermoSan. Karta informacyjna nr 156.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstw i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Malować pędzlem  lub wałkiem .

Do natrysku Airless zalecamy stosować farbę AmphiSilan w wersji NESPRI

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca:
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie „Przygotowanie podłoża”.

Warstwa gruntująca lub pośrednia:
farba AmphiSilan-plus rozcieńczona maks. 5% wody lub OptiSilan TiefGrund.

Warstwa wierzchnia:
farba AmphiSilan-plus rozcieńczona maks. 5% wody lub OptiSilan TiefGrund.

Zużycie

Około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania i wysychania (materiału, otoczenia i podłoża):
min +5°C do maks +30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% po 12 godz. powłoka nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po ok. 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".
Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Na fasadach obiektów, które ze względu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narażone są w większym stopniu na atak alg i grzybów stosować farbę ThermoSan, która posiada właściwości zapobiegające i opóźniające rozwój grzybów, alg, mchów i porostów.
W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi te znikają. 
Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Odznaczanie się (widocznośc) miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Wypływy miedzi (jony CU w wodzie deszczowej) reagują ze składnikami AmphiSilan na brązowawe przebarwienia. Odpowiednie powierzchnie miedziane należy zatem zabezpieczyć przed utlenianiem. Alternatywnie można zastosować nasz produkt Muresko SilaCryl®.

Tolerancja z innymi materiałami: 
Farby AmphiSilan Plus nie można mieszać z niesystemowymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi (barwnikami) na bazie dyspersji lub krzemianów oraz z niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.