Caparol Universal

Lekki, biały, cementowo-wapienny tynk maszynowy. Mineralna zaprawa cementowo-wapienna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Spełnia wymagania normy PN EN 998-1.

About Caparol Universal

Zastosowanie

Do maszynowego lub ręcznego wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich kategorii II i III lub jako lekki tynk podkładowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w każdego rodzaju pomieszczeniach oraz wykonywania elewacji budynków. Zalecany na nośne podłoża ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, ściany z bloczków z betonów komórkowych lub na nośne podłoża starych tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na ogień co najmniej A1.

Właściwości

 • Uniwersalne zastosowanie - wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Lekki, z dodatkiem perlitu
 • Hydrofobowy
 • Biały wyglądzie tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego.
 • Doskonale paroprzepuszczalny

Wielkość opakowań

Worek 25 kg
48 worków na palecie = 1200 kg.

Barwa

Biała.
Możliwość barwienia fabrycznego w ograniczonej palecie kolorystycznej na zapytanie.

Składowanie

W pomieszczeniach suchych na drewnianych rusztach (paletach). Chronić przed wilgocią.

Okres trwałości w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przy prawidłowym składowaniu: 12 miesięcy.

Dane Techniczne

 • Gęstość nasypowa: ok.1,28 kg/dm3
 • Przyczepność do podłoża dla grubości warstwy tynku 12 mm:
  Betonowego: ok  0,71 N/mm2 - FP: B
  Betonu komórkowego: ok 0,66 N/mm2 - FP: B
  Cegły: 0,83 N/mm2 - FP: B
 • Wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0 MPa
 • Współczynnik nasiąkliwości wodą w < 0,4 kg/(m2 · h0,5)
 • Konsystencja: sucha zaprawa

Wymagany stan podłoża

Na nośne podłoża ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, ściany z bloczków z betonów komórkowych lub na nośne podłoża starych tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na ogień co najmniej A1.

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, zwarte i nośne. Na mury o normalnej chłonności – po ewentualnym zwilżeniu - nanieść obrzutkę tzw. „szpryc” (np. CAPAROL Obrzutka Cementowa), która powinna pokryć równomiernie ok. 50% powierzchni. Silnie chłonne podłoża należy uprzednio zagruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund i również nanieść obrzutkę. Na podłożach o dużej przyczepności (np. nowe podłoża ceramiczne) dopuszcza się nanoszenie bez wstępnej obrzutki przy wykonywaniu wypraw tynkarskich wewnętrznych. Przy zastosowaniu produktu na elewacje przeprowadzić zawsze zalecane prace przygotowawcze w zakresie podłoża. We wszystkich narożnikach, na krawędziach i w szczelinach dylatacyjnych zastosować odpowiednie profile tynkarskie.

Przygotowanie materiału

Tynk najefektywniej nakłada się odpowiednimi agregatami tynkarskimi. Można także zastosować mieszarkę do zapraw i pompę ślimakową lub tłokową. W przypadku ręcznego nakładania zaprawę można rozmieszać przy użyciu betoniarki lub mieszadła elektrycznego. Ilość wody do rozrobienia 25 kg zaprawy wynosi około 6 litrów (w zależności od wymaganej konsystencji), a przy nakładaniu maszynowym poziom wody ustalić doświadczalnie. Czas mieszania przy użyciu mieszarek ręcznych wynosi ok. 5 min.

Sposób nakładania

Narzędzia: Agregat tynkarski lub mieszadło elektryczne, łaty tynkarskie, kielnia, poziomnica, pace stalowe i styropianowe, pace z filcem lub gąbką, pojemnik na zaprawę.

Na jednorodnych powierzchniach murów materiał nakładać w jednym cyklu.W przypadku murów mieszanych lub niejednorodnych podłoży nakładać dwuwarstwowo „mokre w mokre” Powierzchnię zatrzeć jednolicie przy użyciu pacy styropianowej, z filcem lub twarda gąbką. W rejonie płyt z materiałów drewno pochodnych, kaset żaluzji, wieńców, pasów stropowych lub niejednorodnych murów należy najpierw nałożyć ok. 5 mm grubości warstwę zaprawy i zatopić w niej siatkę wzmacniającą z włókna szklanego Capatect 650, pozostawiając odpowiedniej wielkości zakładkę. Tężejącą powierzchnię lekko przeczesać szorstką miotełką. Minimalna grubość warstwy: 12 mm; powyżej 20 mm nakładać warstwowo po dostatecznym wyschnięciu poprzedniej nadając warstwie spodniej odpowiednią szorstkość celem zwiększenia przyczepności. W przypadku prowadzenia prac na zewnętrz unikać pracy w bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze lub mgle. Stosować plandeki lub siatki ocieniające celem ochrony nowo wykonanych wypraw przed deszczem, silnym słońcem lub wiatrem.

Obróbka: Po narzuceniu tynku na uprzednio przygotowane podłoże ściągnąć (wyrównać) tynk łatą typu H, wyrównując cała powierzchnię. Tak obrobioną pozostawić na 4 do 16 godzin (w zależność od warunków atmosferycznych), aż do wstępnego związania tynku. Następnie przystąpić do ścinania tynku (tynk powinien być na tyle związany, aby następowało jego osypywanie, a nie wyrywanie) przy użyciu łaty trapezowej lub zdzieraka aż do wyrównania powierzchni w stopniu satysfakcjonującym, pamiętając o cało-powierzchniowym przeprowadzeniu tego procesu. Następnie zrosić woda i zacierać przy pomocy pacy styropianowej lub pacy z twardą gąbką do chwili uzyskania równej i gładkiej powierzchni. W celu uzyskania drobnej, jednorodnej faktury tynk obrabiać po wstępnym zatarciu „na sucho” pacą z drobną, miękką gąbką lub filcem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Minimalna grubość warstwy: 12 mm; powyżej 20 mm nakładać warstwowo.

Zużycie

Około 1,1 kg/m2/mm. Wartość ta nie uwzględnia roboczych strat materiału. Ustalając faktyczne zużycie należy uwzględnić obiektowe warunki wykonywania.

Warunki obróbki

Podczas przygotowywania, nakładania i wysychania tynku temperatury materiału, otoczenia i podłoża nie mogą być niższe od +5°C. W przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym dogrzewać lub zabezpieczyć tynkowane powierzchnie również przed i po okresie wykonywania prac w celu zachowania odpowiednich warunków. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5°C do +30°C. Świeżo otynkowane powierzchnie należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez kolejne 2-3 dni, a w przypadku wysokich temperatur częściej kontrolować wilgotność. Nie dopuszczać do bezpośredniego nagrzewania świeżo otynkowanych powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic wymagane jest wietrzenie pomieszczeń lub zapewnienie odpowiedniej ich wentylacji, ze względu na zachowanie poprawnego procesu karbonizacji. Szczeliny instalacyjne lub głębokie bruzdy wypełnić tym samym materiałem (co najmniej dwa dni wcześniej) lub w trakcie nanoszenia obrzutki. Powierzchnię przewidzianą pod płytki ceramiczne lub elewacyjne elementy dekoracyjne wyrównać i zatrzeć na ostro celem zachowania odpowiedniej przyczepności.

Czas schnięcia

Czas schnięcia tynku (przy temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%) to ok. 1 mm/dzień. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia tynku ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Nie dopuszczać do zaschnięcia materiału na narzędziach. W przypadku użycia agregatu tynkarskiego pamiętać o natychmiastowym myciu urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta po zakończeniu procesu narzucania tynku.

Powłoka

Produkty do wierzchniego wykończenia:
Związany i wyschnięty tynk można pokrywać bezpośrednio powłokami malarskimi marki Caparol lub zastosować wyprawy – tynki szlachetne.

Dobór produktów zależy od indywidualnych preferencji oraz oczekiwanego efektu. Wykończenie ostateczne powierzchni można wykonać przy pomocy dostępnych na rynku produktów lub zastosować rozwiązania z szerokiej palety produktów firmy CAPAROL: powłoki malarskie, szlachetne tynki dekoracyjne, techniki dekoracyjne, tynki mozaikowe lub lekkie płytki okładzinowe CAPAROL Meldorfer. Przy stosowaniu produktów jako warstwy wykończeniowe zawsze zapoznać się z zaleceniami ich producentów.