Caparol ThermoSan NQG

Najwyższej klasy silikonowa farba fasadowa z technologią nanosieci kwarcowych NQG (Nano-Quarz-Gitter), z wydłużoną ochroną przed zabrudzeniem i porastaniem.

About Caparol ThermoSan NQG

Zastosowanie

Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nanosieci kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Organicznie usieciowane struktury nano-kwarcowe tworzą gęstą, twardą jak minerał, trójwymiarową sieć kwarcową dzięki czemu fasady pozostają dłużej czyste. 

Specjalne połączenie żywicy silikonowej i spoiwa tworzy odporne na deszcz, wysoce paroprzepuszczalne powłoki elewacyjne, które zapewniają szybkie wysychanie po opadach i rosie.
Charakteryzuje się optymalnie dobranymi do wymagań stawianych systemom ociepleniowym właściwościami, takimi jak: wysoka odporność na opady atmosferyczne i wysoka przepuszczalność pary wodnej. Farba ThermoSan zalecana jest do stosowania w systemach ociepleń ETICS na tynkach: cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych.

Właściwości

  • Tworzy doskonale czyste, nieporastające powłoki o najwyższej trwałości koloru
  • Odporna na zasady, nie zmydla się
  • Wysoce przepuszczalna dla CO2
  • Nie tworzy błony, mikroporowata
  • Wypełnia drobne rysy na powierzchni tynku
  • Zawiera specjalne, działające fotokatalitycznie pigmenty (Caparol Clean Concept – CCC)
  • Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 7400/18.

Spoiwo

Kombinacja żywic silikonowych oraz nowoczesnego spoiwa organo-silikatowo-akrylowego.

Wielkość opakowań

  • Standardowe:
    7,5 l; 12,5 l

Barwa

biała B1
transparentna B3

ThermoSan można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej.

Trwałość barwy wg BFS-Merkblatt 26:
Klasa: A
Grupa 1

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Granulacja

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)]  (niska), W3 (0,09)

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

< 0,14 m (duża), V1 (0,06)

Produkt nr.

M-SF01F

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nalot z alg lub grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia. Zmytą i wyschniętą powierzchnię nasączyć glonobójczym środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Podczas malowania w  systemach ociepleń ETICS należy przestrzegać arkusza informacyjnego BFS nr 21. Tylko nieuszkodzone powierzchnie systemów ETICS można korygować za pomocą technik malarskich. W przypadku obszarów, które mogą być uszkodzone, należy stosować system renowacyjny Capatect dla ETICS. W systemach na styropianie nie można stosować bazowych środków gruntujących na bazie rozpuszczalników, z wyjątkiem Dupa-Putzfestiger. Dla barwnych powłok na systemach ociepleń współczynnik HBW musi wynosić > 20. Jeśli HBW wynosi <20, ale TSR (Total Solar Reflectance) nie jest mniejsze niż 25, to wówczas można zastosować Muresko CoolProtect.

Nowe lub bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikonowych, wapiennych (PIc) cementowo-wapiennych (PII)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2 :

Stare tynki oczyścić na mokro odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę ThermoSan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PIc, PII, PIII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2 :
Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Odpowiednio wysezonowane (dobrze wyschnięte i związane) tynki można malować farbą Thermosan z dodatkiem 5% wody.

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgła czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal. Stosując warstwę gruntującą z CapaGrund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych i można wykonać powłokę malarską już po 7 dniach.
Stare tynki: miejsca naprawiane musza być związane i suche. Normalnie chłonne tynki malować bezpośrednio farbą ThermoSan z dodatkiem 5% wody.  Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkiem OptiSilan Tief­Grund. Tynki mocno piaszczące, pylące, zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nowe tynki krzemianowe: 
Malować farbą Sylitol NQG. 

Stare powłoki i tynki krzemianowe:
Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Płyty włókno-cementowe (zawierające azbest i bez azbestu):
Gruntownie według karty techniczno informacyjnej nr. 650.  Płyty niezabudowane zagruntować wraz z tylną stroną i krawędziami! Przy powlekaniu płyt azbestowo-cementowych postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowe, silnie zasadowe płyty włókno-cementowe gruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer w celu uniknięcia wykwitów wapiennych. Dla warstwy pośredniej rozcieńczyć ThermoSan 5% wody.

Płyty wiórowo cementowe:
Z powodu wysokiej alkaliczności, aby zapobiec wykwitom wapiennym należy zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer i dla warstwy pośredniej rozcieńczyć ThermoSan 5% wody.

Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać gruntowanie CapaGrund Universal bądź Dupa-Putzfestiger. Nowe powłoki malować bezpośrednio.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjno-krzemianowe lub silikonowych:
Stare powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Sprawdzić podłoże według wytycznych BFS-karta Nr.20

Stara powłoka o następujących właściwościach:
- Słabo chłonna, twarda, sucha, nośna: patrz "Układ warstw na przygotowanych podłożach".

- Umiarkowanie chłonna: CapaGrund Universal rozcieńczony do maks. 3% wodą.

- Bardzo chłonna: OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger

- Stara powłoka na systemie ETICS: silnie chłonne, mocno przylegające, drobne pęknięcia włoskowate: Dupa-Putzfestiger

- Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”: gruntowanie Dupa-Putzfestiger.

- Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie:
Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

Nienośne powłoki z farb  i tynków:
Całkowicie usunąć za pomocą odpowiedniej metody, np. przez szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie, a następnie czyszczenie strumieniami wody pod ciśnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi odpowiednimi środkami. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnia musi dobrze wyschnąć przed dalszą obróbką. W przypadku podłoży pylących, piaszczących, chłonnych, gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem OptiSilan TiefGrund.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol- Fassaden‑ Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Uwzględnić informacje techniczne zawarte w kartach technicznych poszczególnych produktów.

Sposób nakładania

Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć po użyciu wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca:
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie „Przygotowanie podłoża”.

Warstwa gruntująca lub pośrednia:
farba ThermoSan rozcieńczona maks. 5% wody lub OptiSilan TiefGrund.

Warstwa wierzchnia:
farba ThermoSan rozcieńczona maks. 5% wody ub OptiSilan TiefGrund.

Zużycie

Około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

W celu skutecznej ochrony powierzchni przed porastaniem należy nanieść przynajmniej 2 warstwy farby przy czym łączne zużycie nie może być niższe niż 330 ml/m2 (450 g/m2).

Warunki obróbki

dla materiału, otoczenia i podłoża: co najmniej +5° C do maks + 30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre do mokrego”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

ThermoSan to produkt, który jest wyposażony w specjalne substancje aktywne przeciw tworzeniu się grzybów i glonów na powłoce. Tak dobrany skład substancji czynnych zapewnia długotrwałą, czasowo ograniczoną ochronę, której skuteczność zależy od warunków panujących na danym obiekcie np. intensywności porażenia i poziomu wilgoci. Dlatego też nie jest możliwe trwałe zapobieganie rozwojowi grzybów i glonów.

W przypadku ciemnych barw, obciążenie mechaniczne może powodować wystąpienie jasnych śladów (efekt pisania). Jest to specyficzna właściwość wszystkich matowych farb elewacyjnych.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po kilku obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie nanieść warstwę podkładową z CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.