Caparol Sylitol-NQG

Najwyższej jakości farba dyspersyjno-silikatowa.
Innowacyjna kombinacja szkła wodnego potasowego z technologią NQG nano- sieci- kwarcowych.

About Caparol Sylitol-NQG

Zastosowanie

Sylitol-NQG jest farbą dyspersyjno-silikatową według DIN 18 363, rozdz. 2.4.1, o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych oraz istniejących matowych powłok na bazie żywic silikonowych i dyspersyjnych. Wysokiej jakości szkło wodne potasowe, zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanu potasu. Farba doskonała w obróbce. Chroni malowane powierzchnie przed porastaniem algami i grzybami.

Właściwości

  • Wysoce odporna na zabrudzenia
  • Trwała i niepodatna na kredowanie
  • O potrójnym krzemianowaniu w celu uzyskania optymalnej wytrzymałości
  • Szybko odporna na zacinający deszcz
  • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne ; światłotrwała
  • Tworzy mineralnie matowe powierzchnie
  • Nie tworzy błony, wysoce przepuszczalna dla CO2

Spoiwo

Kombinacja najwyższej jakości szkła wodnego potasowego i spoiwa hybrydowego (Organo-Silikat/Acrylan).

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Można barwić samodzielnie barwnikami Histolith. Sylitol NQG można barwić w systemie ColorExpress nieorganicznymi pastami barwiącymi.

Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Klasa: A
Grupa: 1

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Farbę można przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Okres stabilności produktu w trakcie magazynowania - 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Granulacja

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,44 g/cm³

Grubość warstwy suchej

100 - 200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

< 0,01 m Klasa V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): 0,09 [kg/(m2 · h0,5)] W3

Produkty uzupełniające

Sylitol-NQG Konzentrat

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Aby uzyskać powłoki o jednakowej barwie, należy zapewnić równomierną chłonność podłoża. Zwietrzałe tynki natryskiwane i z fakturą (baranek, kornik)wymagają po zagruntowaniu środkiem Sylitol® RapidGrund 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1, nałożenia wałkiem egalizującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera. Na powierzchniach o wielu miejscach naprawiania tynku, lekko popękanych konieczne jest również 1 lub maks. 2-krotne nałożenie szlamującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera.

Na gładkich powierzchniach Sylitol-Minera nakładać szczotką, na szorstkich powierzchniach wałkiem. Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć powstawania widocznych styków,  zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym ciągiem roboczym metodą „mokrym w mokre”.

Przy samodzielnym barwieniu całość zabarwionego materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

W przypadku wystepowania alg lub grzybów należy zmyć powierzchnię na mokro nastepnie zmyc srodkiem Capatox i pozostawic do wyschnięcia.

Nowe i istniejące, nieuszkodzone systemy ociepleń pokryte tynkami silikonowmi, wapiennymi (PIc), cementowo-wapiennymi (PII)/wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2: 
Istniejące tynki oczyścic odpowienią metodą na mokro. W przypadku czzyszczenia wodą pod ciśnieniem, stosować maksymalnie temperaturę 60°C i ciśnienie 60 bar. Następnie pozostawić do wyschnięcia. Malować farbą Sylitol-NQG odpowiednio do istniejącego rodzaju tynku według poniższych opisów.

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe PIc, PII i PIII/ wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
W zależności od warunków atmosferycznych, nowe tynki można malować po około 2 tygodniach o ile wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. temp. +20˚C i wilgotność powietrza 65%. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas ten ulega znacznemu wydłużeniu.

W przypadku istniejących tynków, zabrudzone powierzchnie czyścić ręcznie lub mechanicznie, np. strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem piasku. Piaskowanie wilgotnym piaskiem możliwe jest tylko w przypadku zwartych tynków cementowych i wapienno- cementowych. Tynki pokryte glonami zmyć środkiem glonobójczym Capatox. Ewentualnie powlekać specjalną farbą o właściwościach grzybobójczych ThermoSan.

Tynki na bazie żywic syntetycznych i silikonowych, tynki mineralne i silikatowe:
Zanieczyszczone i pokryte algami tynki oczyścić odpowiednią metodą. Tynki pokryte algami bądź grzybem zmyć środkiem Capatox. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnię dobrze osuszyć przed dalszą obróbką.

Tynki mineralne lub krzemianowe w systemach dociepleń:
Tynki zabrudzone i pokryte glonami czyścić strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, ewentualnie z dodatkiem detergentu. Nie stosować czyszczenia mechanicznego. Tynki pokryte glonami zmyć glonobójczym środkiem Capatox.

Tynki z piaszczącą powierzchnią:
Zeszczotkować na sucho i zmyć całą powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią:
Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność, usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynk z zeszkliwioną powierzchnią:
Zeszkliwiona powierzchnię wytrawić przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowo- cementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i następnie spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku należy zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk).

Stare powłoki mineralne i silikatowe:
Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać dobrze wodą. Zagruntować środkiem Sylitol® RapidGrund 111  rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.

Stare matowe nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inną metodę.

Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Usunąć mechanicznie lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonące podłoża gruntować środkiem Sylitol-Minera. Zmyte, silnie chłonące podłoża gruntować środkiem wzmacniającym Sylitol® RapidGrund 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Warstwa pośrednia z materiału Sylitol-Minera.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaje się tylko mrozoodporna cegła licowa bez powodujących pęcznienie i zmianę barwy domieszek, takich jak grudki piasku, gliny itp. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających zmniejszających przyczepność lub im podobnych. Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Powierzchnie ścierające się fluatować w całości środkiem Histolith Flaut a następnie zmyć.

Kamień naturalny:
Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane i zmyte.

Wstępująca wilgoć:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA (Histolith Trass-Sanierputz-Programm). Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Natryski Airless: Kąt: 50°; Dysza: 0,023–0,027" Ciśnienie: 150–180 bar; przy natrysku Airless, farbę nalezy dobrze wymieszać i przecedzić. 

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Na słabo i równomiernie chłonnych podłożach:
Warstwa gruntująca w razie potrzeby rozcieńczona maks. 10% Sylitol® RapidGrund 111 (rozcieńczony 1:1 wodą).
Warstwa wierzchnia: w razie potrzeby rozcieńczona maks. 5% Sylitol® RapidGrund 111 (rozcieńczony 1:1 wodą).

Na silnie i nierównomiernie chłonnych tynkach i tynkach piaszczących:
Warstwa gruntująca: Sylitol® RapidGrund 111 (rozcieńczony 2:1 wodą).
Warstwa pośrednia i  wierzchnia: w razie potrzeby rozcieńczona maks. 5% Sylitol® RapidGrund 111 (rozcieńczony 1:1 wodą).

Zużycie

Ok. 150-180 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania dla materiału, otoczenia i podłoża: +8°C (otoczenia i podłoża) do maks +30°C.

Czas schnięcia

Czas schnięcia pomiędzy malowaniem poszczególnych warst powłoki:
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% co najmniej 12 godzin. Zachować czas schnięcia pomiędzy poszczególnymi malowaniami, po 24 godzinach powłoka jest odporna na działanie deszczu. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Myć wodą natychmiast po użyciu, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przerwach należy pozostawić narzędzia zanurzone w wodzie lub farbie. 

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić (wykluczyć) możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie stosować na powłoki lakiernicze, podłoża z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, drewna. Nie nadaje się do malowania powierzchni poziomych obciążonych wodą; powierzchnie o niewielkich spadkach winny mieć zapewniony odpływ wody.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania).  Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych.

Sylitol NQG chroni fasady przed rozwojem alg i grzybów. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowania budynku i obciążenia wilgocią. Dlatego nieograniczona ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Wykonać dodatkowe gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Odznaczanie się miejsc poprawek zależy od wielu czynników i jest nie do uniknięcia.

Jony miedzi (znajdujące się w deszczówce) reagują ze składnikami Sylitol NQG w postaci brązowych przebarwień. Z tego powodu powierzchnie miedziane należy odpowiednio chronić przed utlenianiem. Alternatywnie można zastosować jako warstwę wierzchnią farbę Histolith SolSilikat.

Tolerancja na inne materiały:
Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu Sylitol nie mogą być mieszane z innymi materiałami nie należącymi do systemu Sylitol.

Zabezpieczenie otoczenia:
Przy silnym wietrze, zamocować na rusztowaniu osłony.

Zabezpieczenie elementów budowli:
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Impregnowanie:
Długotrwałe oddziaływanie wody (np. w Stefie cokołowej) ma negatywny wpływ na wytrzymałość powłoki. Hydrofobizacja zagrożonych powierzchni środkiem Disboxan 452 Wetterschutz znacznie przedłuża trwałość powłoki. Powłokę impregnować najwcześniej po 10 dniach. Również oczyszczony kamień można trwale impregnować siloksanem stosując materiał Disboxan 452 Wetterschutz. Impregnacja chroni przed szybkim rozwojem glonów, przed zawilgoceniem i wnikaniem szkodliwych substancji.

Powierzchnie z wykwitami soli:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.