Caparol Sylitol Finish 130

Caparol Sylitol Finish 130

Silikatowa farba egalizacyjno-finiszowa odporna na działanie warunków atmosferycznych.

About Caparol Sylitol Finish 130


Farby fasadowe systemu Sylitol to gotowe do malowania produkty na bazie krzemianów, w których funkcję spoiwa pełni szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych. Farbal tworzy powłoki odporne na warunki atmosferyczne, jest wysoce dyfuzyjna, posiada dobre właściwości kryjące i wysoki stopień bieli. Do barwienia stosowane są pigmenty odporne na działanie światła. Farbę Sylitol Finish 130 można stosować do powlekania nie malowanych tynków mineralnych, zwartego, pozbawionego wykwitów kamienia naturalnego, muru licowego z cegły piaskowo-wapiennej oraz do renowacji starych, nośnych powłok z farb i tynków krzemianowych. Stosowana może być także w obszarze konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa, jak i do wyrównywania (egalizacji) barwionych tynków mineralnych Sylitol® i Capatect użytych w systemach ociepleń ETICS.

Właściwości

■ odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
■ barwiona światłotrwałymi pigmentami
■ hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, nie kredująca
■ o niskich naprężeniach wewnętrznych
■ doskonale kryjąca
■ przepuszczalna dla CO2
■ dobrze przyczepna z podłożami mineralnymi poprzez podwójne krzemionkowanie - zawiera kwarc
■ odporna na działanie zasad
■ łatwa w nakładaniu
■ Przyjazna dla środowiska

Wielkość opakowań

w bazie B1: 15L, 10L, 2,5L
w bazie B3: 10L i 2,5L

Barwa

Biała.

Sylitol Finish 130 można barwić w wersji białej barwnikami Histolith-Volltonfarben a w wersji bazowej, maszynowo w systemie ColorExpress w ograniczonym zakresie kolorystycznym. Barwienie fabryczne możliwe jest przy zamówieniu powyżel 300 l i więcej dla jednego koloru. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia należy przed użyciem sprawdzić poprawność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu. Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26

Klasa: B
Grupa: 1

Stopień połysku

Mat G3

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Napoczęte pojemniki przechowywać
szczelnie zamknięte. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Fabrycznie
zamknięte opakowania składować do 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Granulacja

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody


(wartość -w): ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)


(wartość-sd): < 0,14 (0,02) m (wysoka), V1
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Produkty uzupełniające

Sylitol® Konzentrat 111, Sylitol® Minera

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Sylitol®Finish 130
wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się


Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione pęknięć i substancji
zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Aby uzyskać powłoki o jednakowej barwie, należy zapewnić równomierną chłonność podłoża. Zwietrzałe tynki natryskiwane i z fakturą (baranek, kornik) wymagają po zagruntowaniu środkiem Sylitol® RapidGrund 111, nałożenia wałkiem egalizującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol Mineral. Na powierzchniach z miejscowymi naprawami tynku, lekko popękanych konieczne jest również 1 lub maks. 2-krotne nałożenie szlamującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera.
Na podłożach z licznymi naprawami punktowymi oraz lekko popękanych konieczne jest również 1 lub maks. 2-krotne nałożenie szlamującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol Minera. Na gładkich powierzchniach Sylitol Minera nakładać szczotką, na szorstkich powierzchniach wałkiem. Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć powstawania widocznych styków, zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym ciągiem roboczym metodą „mokrym w mokre”. Przy samodzielnym barwieniu całość zabarwionego materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.


Nowe i istniejące, nieuszkodzone systemy ociepleń pokryte tynkami silikatowymi wapiennymi (PIc), cementowo-wapiennymi (PII) orazSylitol® Fassadenputz, Capatect-Mineral-Leichtputz und Capatect Mineralputzl/wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Istniejące tynki oczyścic odpowienią metodą na mokro. W przypadku czyszczenia wodą pod ciśnieniem, stosować maksymalnie temperaturę 60°C i ciśnienie 60 bar. Następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Malować farbą Sylitol® Finish 130 odpowiednio do istniejącego rodzaju tynku według poniższych opisów. W przypadku wystepowania alg lub grzybów zastosować Capatox zgodnie z instrukcją.


Tynki z grupy PIc (wapienne), PII (cementowo-wapienne) i PIII(cementowe)/ wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
W zależności od warunków atmosferycznych, nowe tynki można malować po co najmniej 7 dniach o ile wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. temp. +20˚C i wilgotność powietrza 65%. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas ten ulega znacznemu wydłużeniu.
W przypadku istniejących tynków, zabrudzone powierzchnie czyścić ręcznie lub mechanicznie, np. strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem piasku. Piaskowanie wilgotnym piaskiem możliwe jest tylko w przypadku zwartych tynków z grupy PII i PIII. Tynki pokryte glonami zmyć środkiem glonobójczym Capatox. 

Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią:
Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność, usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynk z zeszkliwioną powierzchnią:
Zeszkliwiona powierzchnię wytrawić przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowocementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i następnie spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku należy zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk).

Stare powłoki mineralne:
Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki mineralne
usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać dobrze wodą.
Zagruntować środkiem Sylitol® RapidGrund 111.

Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Usunąć mechanicznie lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonące podłoża gruntować środkiem Minera Universal. Zmyte, silnie chłonące podłoża gruntować środkiem wzmacniającym Sylitol® RapidGrund 111. Warstwa pośrednia z materiału Sylitol Minera.

Stare matowe nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inną metodę.

Tynki z piaszczącą powierzchnią:
Zeszczotkować na sucho i zmyć całą powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

Tynki mineralne lub krzemianowe w systemach dociepleń:
Tynki zabrudzone i pokryte glonami czyścić strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, ewentualnie z
dodatkiem detergentu. Nie stosować czyszczenia mechanicznego. Tynki pokryte glonami zmyć
glonobójczym środkiem Capatox.


Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaje się tylko mrozoodporna cegła licowa bez powodujących pęcznienie i zmianę barwy domieszek, takich jak grudki piasku, gliny itp. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających zmniejszających przyczepność lub im podobnych. Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Powierzchnie ścierające się fluatować w całości środkiem Histolith Flaut a następnie zmyć.


Kamień naturalny:
Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane i zmyte.

Wstępująca wilgoć:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych np. Capatect-Sanierputzsystem WTA (Histolith Trass-Sanierputz-Programm). Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru.


Sposób nakładania

Sylitol®Finish 130 malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Natrysk Airless: Kąt 50°; dysza 0,023–0,027"; ciśnienie 150–180 bar; przy natrysku Airless - farbę dobrze wymieszać i przecedzić.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Na słabo i równomiernie chłonnych tynkach, licowej cegle wapienno-piaskowej i podłożach zagruntowanych:
Po odpowiednim przygotowaniu warstwa gruntująca Sylitol® Finish 130 rozcieńczona max. 10 % środka Sylitol-Konzentrat 111. Warstwa wierzchnia: Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 3% środka Sylitol-Konzentrat 111.

Na silnie i nierównomiernie chłonnych tynkach i tynkach piaszczących:Warstwa gruntująca: po odpowiednim przygotowaniu gruntować roztworem z 2 części Sylitol-Konzentrat 111 i 1 części wody, obficie wcierając szczotką w podłoże. W przypadku bardzo chłonnych tynków dwukrotnie metodą „mokre na mokre”. Warstwa pośrednia: Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 10% środka Sylitol-Konzentrat 111. Powłoka wierzchnia: Sylitol-Finish rozcieńczona maks. 3% środka Sylitol-Konzentrat 111.

Jako warstwa egalizacyjna:
Najwcześniej po 7 dniach sezonowania tynku (w zależności od panujących warunków atmosferycznych). Jeżeli jest to konieczne rozcieńczyć Sylitol® Finish 130 z 3 % preparatu Sylitol-Konzentrat 111 i dokładnie rozmieszać). W przypadku wykonywania powłok wyrównujących w odcieniu tynku wystarczy naniesienie jednej warstwy farby. W celu uzyskania odmiennej barwy konieczne jest wykonanie dwóch powłok, tzn. warstwy podkładowej i wierzchniej.
Uwaga: Powłoka egalizacyjna nie jest konieczna ze względów techniczno-fukcjonalnych - służy wyłącznie do celów estetyczno-optycznych.

Zużycie

Ok. 150-250 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Dolna granica temperatury w trakcie obróbki oraz w czasie wysychania: +8 °C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

Czas schnięcia pomiędzy malowaniem poszczególnych warstw powłoki:
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% co najmniej 12 godzin. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.
Przestrzegając zalecanego czasu schnięcia pomiędzy poszczególnymi powłokami, odporność na deszcz uzyskuje się po 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Myć wodą natychmiast po użyciu, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przerwach należy
pozostawić narzędzia zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

Kolorów o współczynniku HBW < 20 nie stosowac do malowania na systemach ociepleń.

Warstwa egalizacyjna nie ma żadnej funkcji techniczno-ochronnej. Służy wyłącznie zapobieganiu wystąpienia nierówności kolorystycznych na tynkach barwionych.

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić (wykluczyć) możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie stosować na powłoki lakiernicze, podłoża z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, drewna.

Nie nadaje się do malowania powierzchni poziomych obciążonych wodą; powierzchnie o niewielkich spadkach winny mieć zapewniony odpływ wody. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania). Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Wykonać dodatkowe gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Odznaczanie się miejsc poprawek zależy od wielu czynników i jest nie do uniknięcia.

Jony miedzi znajdujące się np w deszczówce przelewającej się z rynien czy dachów miedzianych reagują ze składnikami Sylitol Finish 130 w postaci brązowych przebarwień. Z tego powodu powierzchnie miedziane należy odpowiednio chronić przed utlenianiem. Alternatywnie można zastosować jako warstwę wierzchnią farbę Histolith SolSilikat.

Tolerancja na inne materiały:
Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu Sylitol® nie mogą być mieszane z innymi materiałami nie należącymi do systemu Sylitol®.

Zabezpieczenie otoczenia:
Otoczenie malowanej powierzchni należy dokładnie przykryć - zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Zachlapania farbą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Przy silnym wietrze, zamocować na rusztowaniu osłony.

Zabezpieczenie elementów budowli:
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Powierzchnie z wykwitami soli:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.