Caparol Obrzutka Cementowa

Caparol obrzutka cementowa przeznaczona do chłonnych oraz nie chłonnych podłoży w programie tynków cementowo wapiennych marki Caparol.
Sposób nakładania: obróbka maszynowa lub ręczna.

About Caparol Obrzutka Cementowa

Zastosowanie

Gotowa do rozrobienia, szybko wiążąca obrzutka do wykonywania zwiększającej przyczepność warstwy pośredniej pomiędzy materiałem konstrukcyjnym podłoża i wykonywanymi na niej tynkami. Jako obrzutka do tworzenia warstwy zwiększającej przyczepność przed naniesieniem tynku.

Właściwości

  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
  • Uziarnienie 0- 2,0 mm

Spoiwo

Cement

Wielkość opakowań

Worek 25 kg , 48 worków na palecie

Barwa

Cementowo-szara.

Składowanie

Przechowywać jak produkty zawierające cement - w pomieszczeniach suchych na paletach. Chronić przed wilgocią. Okres trwałości w fabrycznie zamkniętym opakowaniu min. 12 miesięcy od daty produkcji podanej przy numerze szarży.

Dane Techniczne

  • Absorpcja wody: W2 (c≤0,20 kg/m·min0,5)
  • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ≤65
  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry : ≤ 0,8 W/m·K (wartość tabelaryczna wg. EN 1745)

Gęstość nasypowa

1400 g/dm3

Wytrzymałość na ściskanie

CS IV (≥6 N/mm2)

Przyczepność

do podłoża:
≥0,3 N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Konsystencja

Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa.

Wskazówki i porady

Przeznaczona do stosowania profesjonalnego w systemach z tynkami cementowo-wapiennymi marki Caparol.

Wymagany stan podłoża

Wszystkie mineralne stosowane do wykonywania stropów i wznoszenia ścian (betonowe, ceramiczne, silikatowe itp.). Podłoże musi być suche, czyste, nośne, zwilżalne i stabilne. Powierzchnia  po usuniętych starych tynkach musi być oczyszczona szczotką stalową bez osypujących się resztek starego tynku, a następnie zwilżona wodą przed natryskiem obrzutki.

Przygotowanie materiału

Obrzutka jest przeznaczona do maszynowego nanoszenia. Ilość wody należy ustalić doświadczalnie.  W przypadku ręcznego nanoszenia, do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać ok. 5 L czystej zimnej wody, a następnie powoli wsypywać zawartość worka 25 kg. Dokładnie rozmieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Do przygotowania materiału można użyć również betoniarki. Pozostawić na krótki czas dojrzewania, po czym ponownie krótko zamieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2 godz.

Sposób nakładania

Silnie chłonne podłoża zwilżyć. Plastyczną zaprawę nakładać ręcznie lub maszynowo pokrywając równomiernie 80 - 100% powierzchni. Przed nakładaniem dalszych warstw zachować 2 – 3 dniową przerwę technologiczną. W przypadku nakładania maszynowego szlamować węże podawcze mleczkiem wapiennym.

Zużycie

Około 5,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu pokrywającym 80% powierzchni.
Około 6,5 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu na całą powierzchnię.

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża oraz samego materiału podczas nakładania i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia materiału. Zachować szczególną ostrożność w przypadku zapowiadanych nocnych przymrozków.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% obrzutka jest powierzchniowo sucha i gotowa do dalszej obróbki po 48 godz. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W związku z tym w chłodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Uwagi: w razie konieczności na rusztowaniu można umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć wodą.