Caparol Capatect Mineral-Leichtputz R+K

Caparol Capatect Mineral-Leichtputz R+K

Tynk mineralny-lekki, modyfikowany, nowej generacji, na zaprawie wapienno-cementowej, o fakturze kornika lub baranka.

About Caparol Capatect Mineral-Leichtputz R+K

Zastosowanie

Tynki mineralne-lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze kornika lub baranka. Stosowane jako wierzchnia warstwa w systemach ociepleń / na: Capatect EPS i MW, surowym betonie starych tynkach mineralnych, tynkach podkładowych grupy PII i PIII

Składnik krajowych systemów ociepleń posiadających krajowe Oceny Techniczne: Capatect EPS i Capatect MW

Tynku Capatect Mineral Leichtputz 139 nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

  • Niepalne w systemie Capatect MW z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej.
  • NRO w systemie Capatect EPS z płytami termoizolacyjnymi ze styropianu.
  • Wysoce przepuszczalne dla pary wodnej.
  • Łatwe w obróbce dzięki dodatkowi lekkich wypełniaczy.
  • Bardzo wydajne dzięki bardzo niskim wartościom zużycia i łatwej obróbce.
  • Przyjazne dla środowiska.
  • Spoiwo: cement biały i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych.
  • Dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Biała naturalna.

Zalecane malowanie farbami: Capatect SI Fassadenfinish, Sylitol-Finish, Muresko, ThermoSan, Amphisilan, CarboSol. Kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania na systemach dociepleń Capatect.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać jak produkty zawiera- jące cement lub wapno w suchym miejscu, nie narażać na działanie wilgoci. Składować do 12 miesięcy.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

0,07–0,30 m wg DIN EN ISO 7783-2

Konsystencja

sucha zaprawa

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

W < 0,5 kg/m2 po 24 h, wg DIN 1609

Produkt nr.

Nr ProduktuFakturaUziarnienie (mm)Zużycie ok. (kg/m2)
Capatect Mineral Leichtputz 139 K15baranek1,52,1
Capatect Mineral Leichtputz 139 K20baranek2,02,5

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Mokrą zaprawę nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka wygładzić koliście kielnią tynkarską z tworzywa sztucznego lub łatą poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynkom rapowanym nadać odpowiednią strukturę poziomą, pionową lub kolistą.

Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na strukturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia. Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złą- czach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych rusztowaniach, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.

Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Produkty posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą. 

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca, ewentualnie pośrednia musi być wyschnięta.

Systemy ociepleń: Capatect:
Nowe mineralne tynki podkładowe (warstwy zbrojone)
W optymalnych warunkach pracy ciągłej gruntowanie nie jest konieczne jednakże zastosowanie środka gruntującego zawsze poprawia/zwiększa przyczepność międzywarstwową.
- Gruntowanie środkiem Putzgrund 610 jest wymagane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem i odparzeniem tynku.
- Po dłuższym okresie przestoju (np. pozostawienie warstwy zbrojonej na zimę) konieczne jest nałożenie warstwy podkładowej z materiału Putzgrund 610.

Tynki podkładowe grupy P II i P III, beton, stare tynki mineralne:
Nowe tynki:
- Pozostawić do wyschnięcia na min. 2 - 4 tygodni.
- Gruntować środkiem Putzgrund 610

Beton: mocne nośne powierzchnie:
- Gruntować środkiem Putzgrund 610

Tynki i beton: porowate, lekko piaszczące, chłonne
- Gruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund
- warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610

Tynki i beton: silnie chłonące, kredujące:
- gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger,
- warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610;
(proszę zapoznać się z kartami informacyjnymi preparatów: Putzgrund 610, OptiSilan Tiefgrund, Dupa-Putzfestiger).

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż 30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szczególną ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków!

Czas schnięcia

Nowe tynki, przy temperaturze 20°C i wilgotności 65%, można malować po odpowiednio długim okresie sezonowania - zwykle po 2 tygodniach. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatr lub deszcz, należy wydłużyć okres sezonowania.

Stosując warstwę gruntującą z CapaGrund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych i można wykonać powłokę malarską już po 7 dniach.

Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć wodą.

Zastosowanie produktu

Zawartość opakowania dodać do czystej zimnej wody i mieszać mieszadłem wolno obrotowym do uzyskania jednolitej masy o właściwej konsystencji roboczej. Pozostawić na kilka minut i ponownie krótko zamieszać. Zależnie od warunków atmosferycznych materiał jest przydatny do użycia przez ok. 1 – 1,5 godziny od zarobienia. Nie uplastyczniać tężejącego materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Zawartość każdego worka mieszać z dokładnie tą samą ilością wody, aby uniknąć różnic uzyskiwanej końcowej faktury.

Zużycie wody na 25 kg opakowanie:

CT-ML- K15: ok. 7 l
CT-ML- K20: ok. 7,5 l,

Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.