Caparol Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

Caparol Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

Zaprawa mineralna według EN 998-1 przeznaczona do klejenia i zbrojenia płyt ocieplających w systemach Capatect Keramik, Feinstein oraz Naturstein (poprzednio Capatect Ceratherm).

About Caparol Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

Zastosowanie

Zaprawa mineralna do mocowania materiałów termoizolacyjnych - styropianu i wełny mineralnej oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach Capatect Keramik, Feinstein oraz Naturstein.

Właściwości

  • Klejenie i wykonywanie warstwy zbrojonej jednym materiałem.
  • Hydrofobowa
  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
  • Łatwa w nakładaniu
  • O dobrej przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych oraz płyt ocieplających EPS/wełna

Spoiwo

Spoiwa mineralne wg DIN EN 197-1 i DIN EN 459-1, proszkowa dyspersja żywic syntetycznych.

Wielkość opakowań

worek 25 kg

Barwa

szara

Składowanie

W temperaturze powyżej 00  C, w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy w orginalnie zamkniętych opakowaniach, z 12-miesięczną ograniczoną zawartością chromianów.

Gęstość nasypowa

ok. 1,4 g/cm³

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

≤ 25 wg DIN EN 998-1

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

(4 mm): sd: < 0,1 m wg DIN EN ISO 7783

Wytrzymałość na ściskanie

Klasa CS III wg DIN EN 998-1

Reakcja na ogień

Klasa A2-s1, d0 wg EN 13501-1

Przyczepność do styropianu

≥ 0,08 N/mm2

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

Klasa W2 wg DIN EN 998-1

Przepuszczalność wody (wartość - w)

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) wg DIN EN 1062

Produkt nr.

170

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 (Sylitol RapidGrund 111) stanowiącym ochronę przeciwodparzeniową. Starannie zabezpieczyć parapety i inne „wystające” elementy fasady.

Przygotowanie materiału

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 dokładnie rozmieszać mocnym niskoobrotowym mieszadłem elektrycznym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Do rozrobienia potrzeba ok 5,8 litra na worek 25 kg. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Sposób nakładania

Klejenie:
Masę klejowo-szpachlową nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3-6 owalne placki masy klejowo-szpachlowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 60%. Po nałożeniu zaprawy klejowej na podłoże, płyty izolacyjne są nakładane na podłoże po nałożeniu kleju, a następnie mocowane.

Klejenie techniką całopowierzchniową (dotyczy tylko równych podłoży i odpowiednich płyt izolacyjnych): zaprawę klejową nanosić metodą natryskową na podłoże. Bezpośrednio przed nałożeniem płyt termoizolacyjnych, należy przeczesać zaprawę klejową pacą zębatą (szerokość i głębokość zębów zależy od rodzaju podłoża). Płyty muszą być natychmiast wciśnięte do świeżej warstwy kleju, dopsowane i dociśnięte na miejsce. Aby uniknąć tworzenia się "skóry", można nakładać tylko taką ilość kleju, jaką można nałożyć natychmiast.
Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

Zbrojenie:
Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć powstały pył.
W przypadku niepowlekanych płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, należy wetrzeć masę zbrojącą w powierzchnię płyty izolacyjnej. Po założeniu narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w narożnikach otworów fasadowych, nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty ocieplające pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect 650, pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni.

Całkowita grubość warstwy zbrojącej musi wynosić ≥ 4 mm. Maksymalna grubość warstwy wynosi 10 mm. Dla warstw o grubości powyżej 7 mm należy wykonywać dwie warstwy. Druga warstwa mussi byc cieńsza niz pierwsza. Przed nałożeniem drugiej warstwy pierwsza musi być zastygnięta ale nie całkowicie wyschnięta. Zatapianie siatki w warstwach o grubości do 4 mm powinno być w połowie grubości warstwy. Dla warstw powyżej 4 mm, powinno to być w górnej połowie warstwy.

Mocowanie mechaniczne:
W wypadku kołkowania przez siatkę, warstwę zbrojoną należy wykonywać w dwóch warstwach. W pierwszej warstwie należy zatopić siatkę, następnie wykonać kołkowanie oraz nanieść drugą warstwę masy zbrojącej.

Zużycie

Klejenie:
Ok. 4,5-8,0 kg/m2

Zbrojenie:
Ok. 1,4 kg/m2 na mm grubości warstwy

Dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby. Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 4 - 10 mm.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 ºC oraz wyższa od +30 ºC. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim
związaniu warstwy klejowej, tj. po ok. 24 godzinach. Szczególnie w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.