Caparol AmphiSilan Compact

Farba silikonowa, wypełniająca, do stosowania jako warstwa pośrednia lub wierzchnia.

About Caparol AmphiSilan Compact

Zastosowanie

Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone BSO (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie AmphiSilan. Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków.

Właściwości

Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowa, nie tworzy błony, mikroporowata, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2, o niskich naprężeniach.
Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM.

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych oraz specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

15 kg

Barwa

Biała.
AmphiSilan Compact można barwić samodzielnie przy użyciu barwników AmphiSilan-Volltonfarbe. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. AmphiSilan Compact można również barwić w systemie ColorExpress na kolory o współczynniku jasności ≥ 60. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Trwałość koloru wg. BFS-Merkblatt 26:
Klasa: B
Grupa 1

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

Granulacja

< 300 µm, S2

Gęstość

około 1,7 g/cm³

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

(wartość-sd): < 0,14 m, V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)], W3

Kategorie pokrywania rys

Pokrywanie rys:
2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, klasa: A1 (> 100 μ)
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

AmphiSilan-Tiefgrund LF
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Volltonfarben

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3na zewnątrz typ 1na zewnątrz typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i nieuszkodzone systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych,  silikonowych, wapiennych (PIc) wapienno-cementowych (PII)/Wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2 :
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić produkty z grupy AmphiSilan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PIc, PII, PIII/ Wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1N/mm2 :
Nowe tynki:  z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.

Stare tynki: Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkami Amphisilan Tiefgrund LF. Mocno piaszczące, pylące, zastosować zagruntować środkiem AmphiSilan Putzfestiger. Miejsca naprawiane musza być związane i suche.

Nowe tynki silikatowe:
Malować produktami z grupy produktów Sylitol.

Stare powłoki i tynki krzemianowe:
Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem AmphiSilan Putzfestiger.

Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału AmphiSilan Grundierfarbe lub ewentualnie AmphiSilan Putzfestiger. Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych bądź silikonowych malować bez obróbki wstępnej.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem AmphiSilan Grundierfarbe.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem AmphiSilan ­Grundierfarbe. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem AmphiSilan Putzfestiger. Warstwę pośrednią wykonać farbą AmphiSilan Compact.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem AmphiSilan Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą AmphiSilan lub AmphiSilan Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan Tiefgrund LF. Warstwę podkładową wykonać farbą AmphiSilan Compact.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Stosować specjalną farbę ThermoSan. Karta informacyjna nr 156.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol Fassaden‑Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca i wierzchnią wykonać za pomocą farby AmphiSilan-Compact rozcieńczonej maks. 10% wody.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża, około 350-400 g/m2 na jedna warstwę. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla (materiału, otoczenia i podłoża).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Na fasadach obiektów, które ze względu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narażone są w większym stopniu na atak alg i grzybów stosować farbę ThermoSan, która posiada właściwości zapobiegające i opóźniające rozwój grzybów, alg, mchów i porostów.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Jony miedzi (znajdujące się w deszczówce) reagują ze składnikami AmphiSilan Compact w postaci brązowych przebarwień. Z tego powodu powierzchnie miedziane należy odpowiednio chronić przed utlenianiem. Alternatywnie można zastosować jako warstwę wierzchnią farbę Muresko SilaCryl®.

Tolerancja z innymi materiałami:
Materiałów z grupy AmphiSilan nie można mieszać z innymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi na bazie dyspersji (np. AVA, CaparolColor),  lub krzemianów (np. Sylitol- Vol – und Abtonfarbe)  oraz innymi niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.