Caparol AcrylFassadenfarbe

Do wykonywania powłok odpornych na działanie trudnych warunków atmosferycznych, na podłoża mineralne.

About Caparol AcrylFassadenfarbe

Zastosowanie

Fasadowa farba dyspersyjna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Do wykonywania białych i barwnych powierzchni. Może być stosowana również we wnętrzach.

Właściwości

  • Przyjazna dla środowiska
  • Wodorozcieńczalna
  • Łatwa w obróbce
  • Odporna na wpływy atmosferyczne
  • Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): >0,5 [kg/(m2·h0,5), W1
  • Przenikanie pary wodnej (wartość sd): <0,14  , V1
  • Dobrze kryjąca (klasa 3 przy wydajności 7 m2/l wg. PN EN 13300)
  • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

Baza 1:10 l

Barwa

Baza 1: biała.
Caparol AcrylFassadenfarbe można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress.
Caparol AcrylFassadenfarbe można barwić ręcznie przez dodanie ogólno dostępnych na rynku barwników (np. CaparolColor). Przy samodzielnym barwieniu wymieszać całość potrzebnego materiału w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Stopień połysku

matowy

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu farbę można przechowywać przez okres co najmniej dwóch lat.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 1062:

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

(wartość sd): < 0,14 m (wysoka), V1
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Wskazówki i porady

Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne farby.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoża mineralne: tynki cementowo-wapienne i cementowe, cegła wapienno-piaskowa, mur ceglany, beton.

Przygotowanie podłoża

Tynki PII i PIII (wapienno-cementowe i cementowe)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia z reguły w temp +20°C i wilgotności względnej 65 % tynki są suche po ok. 2 tygodniach. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, wiatr) czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. Przed malowaniem tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. W wypadku barwnych wymalowań poprzez zastosowanie jako warstwy podkładowej środka gruntującego CapaGrund Universal minimalizowane jest ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych oraz możliwe jest wykonanie kolejnej powłoki po 7 dniach.

Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bądź CapaSol RapidGrund.  Podłoża pylące lub osypujące się, względnie bardzo zniszczone zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.
Na lekkie tynki mineralne stosować farby z systemów Sylitol lub AmphiSilan.

Beton:
Zabrudzone lub pylące iścierające siępowierzchnie betonowe oczyścićmechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Na powierzchniach słabo chłonnych lub gładkich stosować środek gruntujący CapaGrund Universal. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkiem OptiSilan TiefGrund. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.


Płyty włókno-cementowe:
Ze względu na wysoką alkaliczność płyty, aby uniknąć wykwitów wapiennych, należy nałożyć środek gruntujący Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa lub klinkier bez innych domieszek. Spoiny nie mogą być spękane, mur musi być suchy, pozbawiony wykwitów solnych. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Zeigen sich im Zwischenanstrich Braun­ver­fär­bun­gen, ist mit der wasserfreien Fassa­den­­­­­­farbe Duparol ­weiterzuarbeiten.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjno-krzemianowe lub silikonowych:
Stare powłoki usunąć strumieniem wody pod ciśnieniem. Po wyschnięciu gruntować uwzględniając nastepujące cechy podłoża:

Słabo chłonne: gruntowanie CapaGrund Universal rozcieńczony maks 3% wodą.
Średnio do bardzo chłonne:
gruntowanie Caparol OptiSilan-TiefGrund nierozcieńczony.
Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”: 
gruntowanie Dupa-Putzfestiger.
Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie: Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych: 
Stare tynki oczyścić metodą odpowiednią do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Zagruntować CapaGrund Universal. Nowe tynki malować bez przygotowania.

Stare nośne powłoki farb i tynków silikatowych:
Malować farbą Sylitol NQG lub Thermosan NQG.

Nieno
śne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inne metody. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiedniąmetodę, np. mechanicznie lub przez wyługowanie, a następnie zmycie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Słabo chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować CapaGrund Universal. Pylące, piaszczące, chłonne powierzchnie zagruntować Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi i sadzą:
Powlekać bezwodną farbą fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).


Powierzchnie pokryte ple
śnią, glonami lub mchem:
Pleśń, glony , mech usunąć mechanicznie lub wodą pod cisnieniem. Powierzchnię zmyć środkiem Capatox i po wyschnięciu pomalować farbą Duparol-W.

Spękane powierzchnie tynku i betonu:
W zależności od klasy rys powlekać farbą FibroSil, PermaSilan lub preparatami systemu Cap-elast (karta informacyjna nr 160).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wykwity solne usuwać na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Przy powlekaniu powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów.

Ubytki:
Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca lub pośrednia: Caparol Acryl-Fassadenfarbe, rozcieńczona maks. 10% wody. Poprzez dodanie 10% CapaSol LF można utworzyć wzmocnioną warstwę i w większości przypadków pominąć dodatkowe gruntowanie.
Warstwa wierzchnia: Caparol Acryl-Fassadfarbe, rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Na gładkim podłożu ok. 150 ml/m2 na każdą warstwę. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy ustalić przez wykonanie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 4-6 godz. i nadaje się do powtórnego malowania. Całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten odpowiednio wydłuża się.

Wskazówka

Aby uniknąć powstawania widocznych styków malować w jednym ciągu metodą „mokrym w mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych, narażonych na długotrwałe działanie wody.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.